backofficepayroll.info

Backoffice payroll

Welkom op de website met antwoord, uitleg en informatie over hoe u het beste uw backoffice met payroll aan een payrollbedrijf in Nederland kunt uitbesteden.

Bent u misschien als hardwerkende MKB ondernemer en/of werkgever op zoek naar informatie over het uitbesteden van uw backoffice met payroll. Zoekt u een payrollbedrijf voor uw bedrijf of uitzendbureau in uw regio en/of branche om uw backoffice met payroll aan uit te besteden? Of wilt u een payrollofferte voor het uitbesteden van uw backoffice met payroll van ons ontvangen? Stopt u dan met verder zoeken!

Om u hierbij zo goed mogelijk te helpen. Geven wij u daarom allereerst hieronder beknopte informatie over de dienstverlening payroll in relatie tot uitzenden bij een uitzendbureau in Nederland. En hoe u de dienstverlening payroll voor uw backoffice van uw uitzendbureau en/of bedrijf na 2020 (invoering WBA) nog steeds kunt gebruiken.

Meer informatie over backoffice payroll

Heeft u na het lezen van deze informatie nog verdere vragen of wilt u meer payroll informatie over het uitbesteden van uw backoffice met payroll van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte aan! Graag informeren wij u dan verder over alle mogelijkheden en voordelen van payroll voor u, uw bedrijf, uitzendbureau, intermediairs, kandidaten of payroll/-uitzendkrachten, CAO, branche en/of sector na de invoering van de WBA per 1-1-2020. En natuurlijk tenslotte de bijbehorende payrolltarieven voor het uitbesteden van uw backoffice met payroll.

Vraag een payrollofferte voor het uitbesteden van uw backoffice met payroll aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is het verschil tussen uitzenden en payroll in Nederland?

Doordat voor 1 januari 2020 een uitzendbureau en payrollbedrijf beide payroll op de markt aanboden. En uitzenden en payroll in juridische zin zo goed als gelijk waren. Beide vielen namelijk onder de wettelijke definitie van een ‘uitzendovereenkomst’. Hield dit in dat de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van een payrollwerknemer en een uitzendkracht in principe gelijk waren. Hierdoor zagen veel mensen (m.n. politiek), ondernemers en werkgevers de echte verschillen tussen uitzenden en payroll niet meer.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 zijn de verschillen tussen uitzenden en payroll nu wettelijk vastgelegd. Hierdoor is er gelukkig veel in de payrollmarkt in Nederland veranderd.

De bijzondere uitzendregels (flexibele regels) zijn namelijk alleen nog maar bedoeld voor partijen die een ‘allocatiefunctie’ (actief vraag en aanbod bij elkaar brengen) hebben. Bij payroll is hier dus geen sprake van of ooit van geweest. Daarom mag vanaf 1 januari 2020 de flexibiliteit van het uitzenden ook niet meer bij payroll worden toegepast.

Payrollwerknemers hebben daarnaast sinds de invoering van de WAB recht op geheel dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden, als werknemers die al bij een werkgever in dienst zijn/waren.

Uitzendovereenkomst en definitie payroll

Een payrollovereenkomst, c.q. uitzendovereenkomst, was voor de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wettelijk als volgt:

“een uitzendovereenkomst, waarbij de overeenkomst van opdracht tussen de werkgever en de derde niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en waarbij de werkgever alleen met toestemming van de derde bevoegd is de werknemer aan een ander ter beschikking te stellen.”

Definitie payroll

Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is er echter een aparte wettelijke definitie van payroll gekomen. Van payroll is nu sprake als er aan de volgende twee criteria wordt voldaan:

  1. De payrollwerkgever (lees payrollbedrijf) heeft niet zelf vraag en aanbod bij elkaar gebracht (allocatiefunctie).
  2. De werknemer (lees payrollwerknemer) mag alleen met toestemming van de opdrachtgever (lees inlener elders worden geplaatst (exclusiviteit).

De wettelijke definitie van payroll luidt nu als volgt in Nederland:

“het op basis van een overeenkomst van opdracht, die niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, ter beschikking stellen van een arbeidskracht, om onder toezicht en leiding van de opdrachtgever, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst, arbeid te verrichten, waarbij degene die de arbeidskracht ter beschikking stelt alleen met toestemming van de opdrachtgever bevoegd is deze arbeidskracht aan een ander ter beschikking te stellen.”

Kenmerkend voor payroll is dus nu volgens deze definitie dat (1.) de payrollwerkgever (lees payrollbedrijf) geen ‘allocatiefunctie’ op de arbeidsmarkt vervult en (2.) dat de arbeidskracht (lees payrollwerknemer) exclusief aan de opdrachtgever (lees inlener) ter beschikking wordt gesteld. Alleen als aan beide criteria wordt voldaan, is er dus sinds 1 januari 2020 sprake van payroll en niet van uitzenden!

De overeenkomst (c.q. payrollcontract) tussen een payrollwerknemer en het payrollbedrijf en de payrollovereenkomst tussen het payrollbedrijf met een derde (opdrachtgever, c.q. ondernemer) bepaalt dus of er sprake is van payroll. Dit betekent dat er niet per bedrijf wordt gekeken of er sprake van payroll of van uitzenden is. Maar dat dit nu van de individuele driehoeksrelatie afhankelijk is.

Uitzendbureau en allocatiefunctie

De verplichte allocatiefunctie bij uitzenden bestaat eruit dat het uitzendbureau:

“een actieve rol vervult in het bij elkaar brengen van de vraag naar en het aanbod van tijdelijke arbeid door een actieve werving van de uitzendkracht (de mogelijkheid van inschrijving als werkzoekende) en een actieve werving van inleners, waarbij de intercedenten van het uitzendbureau de uitzendkrachten vervolgens (na actieve bemiddeling) ter beschikking stellen aan de inlener of verschillende inleners.”

Daarnaast staat in de toelichting bij de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) dat de volgende indicaties ook relevant bij de allocatiefunctie van een uitzendbureau zijn:

  a. Of de formele (uitzend)werkgever de arbeidskracht (zelf) heeft geworven en geselecteerd, bijvoorbeeld door plaatsing van een vacature of het actief benaderen van potentiële arbeidskrachten en daarnaast het actief benaderen van opdrachtgevers;
  b. Of en in welke mate de opdrachtgever/derde bemoeienis heeft gehad met de werving en selectieproces en de inlener dus zelf de allocatiefunctie heeft vervuld of dit een derde voor hem laten doen, niet zijnde de formele werkgever;
  c. Of de werknemers eerder in dienst of anderszins werkzaam waren bij de inlenende onderneming (draaideurconstructie) en de inlener zelf de allocatiefunctie heeft vervuld;
  d. Of er sprake is van een tijdelijke vraag naar arbeid door de inlener, dat wil zeggen of de uitzendwerkgever zich voornamelijk bezighoudt met het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van tijdelijke arbeid, zoals vervanging van werknemers tijdens ziekte of andere afwezigheid, het opvangen van piekuren of soortgelijke plotselinge opkomende werkzaamheden;
  e. De structurele aard van de werkzaamheden/functie die door de arbeidskracht verricht moeten worden bij de inlener (en dus geen tijdelijk vraag naar arbeid);
  f. Of het bedrijf (formele werkgever) in zijn geheel geen allocatieve activiteiten heeft (zoals het hebben van een vacaturesite en intercedenten in dienst hebben die actief werven en alloceren).

Payroll en exclusief terbeschikkingstelling

Exclusiviteit en terbeschikkingstelling moeten dus met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 bij payroll in onderlinge samenhang worden gezien. Dat geldt ook voor de volgende indicaties, die moeten helpen bij het vaststellen of er van exclusieve terbeschikkingstelling en payroll sprake is:

  a. Welke afspraken zijn tussen de opdrachtgever en de inlener gemaakt (al dan niet schriftelijk, zoals een exclusiviteitsbeding);
  b. Of de arbeidskracht is medegedeeld dat hij exclusief aan die onderneming ter beschikking wordt gesteld en dit ook feitelijk heeft plaatsgevonden;
  c. Hoe lang de arbeidskracht al (exclusief) bij de inlener werkzaam is en of voorheen bij de inlener werkzaam is geweest;
  d. Of de arbeidskracht ook met de inlener praktische zaken (bijvoorbeeld gerelateerd aan zijn arbeidsvoorwaarden) moet afspreken, zoals zijn vakanties;
  e. Of de inlener ook bemoeienis heeft met het personeelsbeleid ten behoeve van de arbeidskracht, zoals functioneringsgesprekken.

Inlenersbeloning en overige maatregelen

Voor payroll geldt dus vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Dat payrollwerknemers, zoals al eerder is vermeld, op geheel dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers, al in dienst, recht hebben.

Bij uitzenden is met de komst van de WAB de inlenersbeloningsregeling maar tot zes elementen beperkt gebleven. Bij payroll dienen echter nu alle arbeidsvoorwaarden, vanuit ‘goed’ werkgeverschap volledig te worden overgenomen.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en payroll

1. De wettelijke ketenregeling:

Voor de rechtspositie geldt vanaf januari 2020 dat voor payroll de wettelijke ketenregeling, zoals bij de inlener, van toepassing is. Dus een payrollwerknemer mag maar maximaal 3 tijdelijke contracten in 3 jaar worden aangeboden. Voordat hij/zij recht op een vast payrollcontract heeft. De contractflexibiliteit, die uitzenden kent (zoals in Fase A en B), is met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans dus niet meer van toepassing op payroll!!

2. Geen uitzendbeding:

Bij payroll kan geen beroep meer op het uitzendbeding en de (langere) uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht (ULV) worden gedaan.

3. Gelijke arbeidsvoorwaarden:

Qua arbeidsvoorwaarden moet bij payroll, zoals u al heeft kunnen lezen, volledig bij die van de inlener worden aangesloten. Alle arbeidsvoorwaarden van de inlener moeten dus bij payroll worden toegepast!! Bij uitzenden is de inlenersbeloning maar tot zes elementen beperkt gebleven. Bij payroll zijn met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans alle elementen uit de inlenersbeloningsregeling dus voor zowel reguliere als payrollwerknemers volledig gelijk. Een payrollwerknemer heeft nu bij een inlener met payroll ook recht op een geldende 13e maand, vakantiedagen, scholingsregelingen, verlofregelingen etc.

4. Recht op een ‘adequaat’ pensioen

Ook hebben payrollwerknemers per 1 januari 2021 recht op een ‘adequaat’ pensioen. Het huidige StiPP-pensioen is namelijk niet meer toereikend (geen 14,5% werkgeverspremie) en is per 1 januari 2021 dus als payrollpensioen komen te vervallen.

Het uitgangspunt vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is dat een payrollbedrijf de pensioenregeling van de inlener (lees u) volgt. Soms is dit zelfs verplicht. Vakkrachten (payrollwerknemers) binnen de bouw moeten bijvoorbeeld verplicht bij het pensioenfonds voor de bouw (BpfBouw) worden aangemeld.

Kunnen (geen verplichtstelling) payrollwerknemers hier echter niet aan deelnemen. Dan pas is de adequate pensioenregeling (14,5% premie voor de werkgever) de oplossing voor een payrollbedrijf.

Brand New Day is een voorbeeld van 1 van de pensioenaanbieders in Nederland, die een adequaat WAB-proofed payrollpensioenregeling voor payrollbedrijven en haar payrollmedewerkers heeft.

Tenslotte hebben de ABU-, NBBU- en eigen payrollbedrijfs-CAO vanwege de nieuwe en duidelijke regels vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) geen toegevoegde waarde meer voor payroll.

Daarom is besloten dat payrollovereenkomsten vanaf 1 januari 2020 niet meer onder deze CAO’s vallen (er gold in 2020 nog wel overgangsrecht voor al lopende overeenkomsten).

Verschillen uitzenden en payroll

Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 zijn de verschillen tussen uitzenden bij een uitzendbureau en payroll bij een payrollbedrijf nu dus in het kort als volgt:

Uitzenden:
  1. Werving & selectie van werknemers (kandidatenbak);
  2. Werknemers kunnen zonder toestemming bij meerdere werkgevers te werk worden gesteld (allocatiefunctie);
  3. Fasensysteem (Fase A+B);
  4. 78 weken uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht (ULV);
  5. Uitzendbeding;
  6. Zes elementen m.b.t. inlenersbeloning;
  7. Pensioenregeling StiPP;
  8. Over het algemeen duurder dan payroll door werving & selectie.

Enkele voorbeelden van uitzendbureaus in Nederland zijn: Randstad, YoungCapital, Manpower, Unique, Adecco, Tempo-Team, Start People, Timing, Luba, Brunel, Maandag, DPA Professionals en Olympia.

Payroll:
  1. Ondernemer en/of werkgever werft en selecteert zelf werknemers;
  2. Toestemming van de ondernemer en/of werkgever voor het elders te werk stellen (exclusiviteit);
  3. Wettelijke ketenbepaling inlener (3 x 3);
  4. Geen uitzendbeding en toepassing uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht;
  5. Alle arbeidsvoorwaarden inlener (alle inlenersbeloningselementen);
  6. Eigen Bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) of adequaat payrollpensioenregeling;
  7. Over het algemeen goedkoper dan uitzenden bij een uitzendbureau.
Vraag een payrollofferte voor het uitbesteden van uw backoffice met payroll aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Payroll bij een uitzendbureau?

Hoe zit het dan met uitzendbureaus, die naast uitzendkrachten, ook payroll aanbieden? Dit zijn gewoon uitzendbureaus waarbij een ondernemer vaak zelf de werving en selectie van zijn/haar werknemers heeft gedaan. Maar uit gemak vervolgens een uitzendbureau inschakelt voor de administratieve verloning, zoals salaris, pensioen, premie- en loonbelastingafdrachten, met payroll van deze werknemers. Echter na 1-1-2020 dient een uitzendbureau deze payroll activiteiten vanuit een aparte entiteit te doen, bij een payrollbedrijf onder te brengen (zie onderstaand backoffice uitbesteden) of er mee stoppen (na 2020 steeds vaker het geval).

Wat wij eigenlijk altijd al bij deze uitzendbureaus hebben gezien (zeker na het einde van de VPO). Is dat zij sowieso nooit waren ingericht om uw gehele personeelsbestand met payroll over te nemen. Maar eigenlijk alleen voor flexwerkers (fase A-B (ABU) en 1-3 (NBBU)) geschikt waren. Voor het payrollen van vaste werknemers (fase 4 en C) was u bij hen namelijk sowieso altijd al aan het verkeerde adres. Dit kwam doordat de arbeidsvoorwaarden vanuit de uitzend-CAO altijd al voor de laatste groep minder gunstig, dan de eigen branche-Cao’s, waren. Hierdoor was de kans altijd groot dat deze werknemers er bij payroll via een uitzendbureau qua arbeidsvoorwaarden in het verleden er op achteruit gingen.

In vergelijking tot bovenstaand kan het nu (na 2020) ook nog steeds zo zijn, dat een payrollbedrijf een uitzendtak heeft en u van hieruit bij het werven en selecteren van het door u gewenste personeel kan helpen. Vaak kunnen zij u zelfs met een gratis online advertentie helpen. Wel zult u bij deze uitzendbureaus over het wervingstarief, wanneer iemand straks toch als payrollwerknemer wordt beschouwd, moeten onderhandelen.

Payroll i.p.v. uitzenden

Indien u toch altijd al de werving en selectie van uw nieuwe werknemers zelf deed. Is het na 1-1-2020 helemaal verstandig om u zich in payroll te verdiepen. De bovengenoemde door uzelf geworven medewerkers worden vanaf 01-01-2020 vanuit de wet WBA namelijk als eigen of payrollmedewerkers aangemerkt. En kunnen daardoor niet meer net als vroeger eerst als uitzendkrachten en vervolgens als payrollwerknemers op de payroll bij een uitzendbureau/payrollbedrijf worden geplaatst.

Door nu vanaf het begin een payrollconstructie voor deze zelf geworven werknemers toe te passen. Bespaart u direct op uw uitzendtarief voor deze werknemers (zg. uitzendkrachten). Dit komt doordat het payrolltarief bij payroll altijd al tussen de 10-20% lager lag dan bij uitzenden. Door de voordelen van payroll t.o.v. uitzenden zullen wij ook nu nog steeds voor onze klanten (vaak grotere bedrijven met een flexpool) besparingen van enkele duizenden euro’s per maand kunnen realiseren. Dit is ook de reden dat wij nu, na 01-01-2020, nog steeds graag tijd voor u vrijmaken, om ook voor u een kostenbesparende inventarisatie van uw flexpool te maken.

Verschil uitzenden en payroll belastingdienst

De Belastingdienst heeft in het verleden aan het Handboek Loonheffingen 2018 (tool) de verschillen tussen een uitzendkracht en payrollwerknemer toegevoegd.

Uitzendkracht:

1. Een uitzendkracht is in dienst bij een uitzendbureau en wordt aan een derde uitgeleend. 2. Een uitzendkracht werkt onder toezicht en leiding van een derde, op grond van een uitzendovereenkomst met het uitzendbureau. 3. Het uitzendbureau past voor de uitzendkracht de normale regels voor de loonheffingen toe.

Payrollwerknemer

Voor wat betreft de kwalificatie als payrollwerknemer, gelden de volgende 3 voorwaarden: 1. De payrollwerknemer is door u zelf aangedragen. 2. U heeft expliciet met het payrollbedrijf afgesproken, dat de payrollwerknemer gedurende zijn/haar contract geen andere werkgevers heeft, maar uitsluitend voor u werkt. Tenzij anders door u bepaald (b.v. tijdelijk te weinig uren) of bij re-integratie na ziekte. 3. U bent zelf nog steeds verantwoordelijk voor het personeelsbeleid rondom de payrollwerknemer, dus b.v. voor het loopbaanbeleid, opleidingen, functioneringsgesprekken en verzuimbegeleiding op de werkplek.

Kortom, volgens de belastingdienst is het verschil tussen een uitzendkracht en payrollwerknemer dus als volgt. Een uitzendkracht is een werknemer in dienst van een uitzendbureau en wordt aan u uitgeleend. En bij een payrollwerknemer regelt u, behalve de administratieve werkzaamheden en het formeel juridisch dienstverband, alles verder zelf.

Uitzendbureau met backoffice payroll starten

Sinds enkele jaren zijn er naast ons ook enkele andere payrollorganisaties en franchiseformules met hun backoffice-dienstverlening in de uitzendbranche actief. Zij bieden net als ons dus een online backoffice service pakket voor (startende) uitzendbureaus aan. O.a. arbeidscontracten, verloning, facturatie en debiteurenbeheer. Deze organisaties nemen dus net als ons een deel of alle werkzaamheden van u als uitzendondernemer over. Dit zodat u zich volledig kunt focussen op uw acquisitieactiviteiten!

De zogenoemde backoffice partners worden zo mogelijk wel of niet de juridisch werkgever van uw payrollwerknemers/uitzendkrachten. Maar kunnen in beide gevallen wel de facturatie naar uw klanten voor u regelen. Bij deze vorm van backoffice-dienstverlening ontvangt u direct van het payrollbedrijf, als zij uw klanten heeft gefactureerd, uw afgesproken marge. Hierdoor loopt u als (startende) ondernemer in de uitzendbranche minder risico’s. Heeft u nog nauwelijks voorfinanciering nodig en kunt u uw payrollwerknemers/uitzendkrachten tegen scherpe tarieven in de markt zetten.

Wanneer u namelijk zelf een uitzendbureau, c.q. payrolltak, wilt opstarten. Loopt u al snel tegen de NEN 4400-1-certificering en wet- en regelgeving in Nederland aan. Dit zijn regels en voorschriften waar een bonafide (startend) uitzendbureau/payrollbedrijf in Nederland namelijk van het begin aan moet voldoen. Natuurlijk kunt u in eerste instantie werken met een G-rekening. Maar dan moet u wel een flinke reserve achter de hand hebben. Bij gebruik van onze backoffice-dienstverlening of franchiseformule heeft u deze zaken gelijk goed geregeld en kunt u vrijwel direct met uw uitzendbureau starten.

Tenslotte bestaat er bij ons voor startende ondernemers in de payroll en/of uitzendbranche, die de voorkeur geven aan een eigen identiteit boven de franchise identiteit, de mogelijkheid om hun eigen dienstverlening bij ons als private label in te richten. Alle communicatie wordt dan in dit geval gewoon vanuit uw naam met uw logo’s van uw uitzendbureau door ons verricht.

Vraag een payrollofferte voor het uitbesteden van uw backoffice met payroll aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Backoffice met payroll uitbesteden

Als ondernemer in de uitzendbranche wilt u zich richten op uw core business. Het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Dit is ook de reden dat wij ons de afgelopen in backoffice-dienstverleningsvarianten voor uitzendbureaus in Nederland hebben gespecialiseerd. Door deze jarenlange ervaring en expertise verzorgen wij op dit moment al voor vele uitzend- en detacheringsbureaus in Nederland de backoffice en administratie.

Het gebruik van de dienstverlening payroll voor de backoffice van een uitzendbureau wordt sinds een aantal jaren ook wel backoffice-dienstverlening genoemd. Uit ervaring weten wij dat voor een intermediair (b.v. uitzendbureau) een backoffice-dienstverlening vaak meer dan alleen uit het verlonen van kandidaten moet bestaan.

Vandaar dat onze backoffice-dienstverleningsvarianten naast de verloning van werknemers. O.a. ook de voorfinanciering van de salarissen, facturatie aan opdrachtgevers, debiteurenbeheer, NEN-certificering, ziekteverzuim en vraagbaak voor advies over Cao’s en wet en regelgeving bevatten.

1. Voorfinanciering voor een uitzendbureau

Zeker als u een nieuw uitzendbureau wilt starten of snel wilt groeien. Is de voorfinanciering vaak een knelpunt. Tussen het moment waarop uw werknemers betaald moeten worden en uw opdrachtgever uw factuur betaalt, zit gemiddeld 30-45 dagen. Per werknemer betekent dit dus een gemiddelde voorfinanciering van ruim 1 maandsalaris!

2. Facturatie aan uw opdrachtgevers

Wij kunnen bij onze backoffice-dienstverleningsvarianten rechtstreeks aan uw opdrachtgevers factureren. Op de factuur kan dan het logo van uw uitzendbureau worden geplaatst. Daarnaast kan er bij onze backoffice-dienstverleningsvarianten er ook voor worden gekozen, dat wij naast de facturatie ook de risico’s omtrent betalingen van uw overnemen. Wij worden dan naast verloning en facturatie ook verantwoordelijk voor het debiteurenbeheer en betalingsrisico’s van uw opdrachtgevers.

3. NEN 4400-1 certificering

Bij onze backoffice-dienstverleningsvarianten voor uitzendbureaus kunt u ook van onze NEN-4400-1 certificering gebruikmaken. Hierdoor heeft u geen kosten voor het lidmaatschap van de ABU en/of NBBU en periodieke controles (audits).

Voor alle vragen op het gebied van HRM zijn wij dus bij onze backoffice-dienstverleningsvarianten de vraagbaak voor u, uw intermediairs en kandidaten.

Voordelen uitbesteden backoffice met payroll

Kortom, u heeft als (startend) uitzendbureau met het uitbesteden van uw backoffice d.m.v. onze unieke WAB-proofed backoffice-dienstverleningsvarianten o.a. de volgende voordelen:

  1. Geen opstarttijd en -kosten eigen uitzendbureau;
  2. Snelle geautomatiseerde inschrijving klanten en kandidaten;
  3. Juiste toepassing van de inlenersbeloning;
  4. Gebruik van een G-rekening;
  5. Overname risico’s voor Wet ketenaansprakelijkheid (WKA);
  6. Overname Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI);
  7. Recente WKA-verklaring;
  8. Diverse mogelijkheden (koppelingen) om uren te registreren en accorderen;
  9. Arbeidsovereenkomsten en urenbriefjes digitaal ondertekenen;
  10. Geen kosten per kandidaat voor eigen toegang internetportal;
  11. Correcte verloning (diverse sectoren);
  12. Meer tijd voor acquisitie;
  13. Focus op werving, selectie en plaatsing;
  14. Facturatie aan klanten;
  15. Facturering uit uw naam en op uw BTW-nummer mogelijk;
  16. Debiteurenbeheer;
  17. Voorfinanciering en betaling lonen en marges (snelle afdracht);
  18. Direct NEN 4400-1, Kiwa, ABU, NBBU en VCU gecertificeerd;
  19. Hulp bij het maken van een RIE (Risico inventarisatie & evaluatie);
  20. Geen arbodienst meer;
  21. Uw eigen huisstijl en logo’s;
  22. 24/7 toegang/gebruik managementinformatiesysteem (portal);
  23. Alles WAB-proofed.

Over ons

Wij kunnen elke MKB-ondernemer, werkgever en/of uitzendbureau in Nederland een passende payrolloplossing voor hun backoffice tegen een scherp payrolltarief aanbieden.

Vraagt u daarom nu direct bij ons een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte voor het uitbesteden van uw backoffice met payroll aan. U ontvangt deze offerte boordevol informatie over onze unieke WAB-proofed backoffice-dienstverleningsvarianten voor u, uw uitzendbureau en kandidaten in Nederland binnen 24 uur!

Vraag een payrollofferte voor het uitbesteden van uw backoffice met payroll aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Backoffice payroll partners in Nederland

Enkele van de volgende payrollbedrijven bieden naast ons ook hun payrolldiensten in de uitzendbranche aan. Zij verzorgen net als ons hierdoor vaak de gehele backoffice van uitzendbureaus in Nederland. Andere hebben naast hun payroll activiteiten ook nog een eigen uitzendtak en/of vallen als payroll dochter onder een uitzendorganisatie.

Payrollbedrijven

Abflexkracht payroll, Adecco Payroll, BC Group Payroll, Com.pas Payrolling, Connexie Payroll, Devocare Payroll, Driessen Payroll, FlexExpert Payroll B.V., Fortium Payroll B.V., Get Payrolling BV, GJ Pay-Roll BV, Holland Payroll B.V., Koers Oost Payroll B.V., Kolibrie Payroll, Lean Payroll Service B.V. Level One Payroll, Manpower Payroll Solutions, Nedflex Payrolling, Next Payroll B.V., One Payroll, Pay to Payroll, Pay for People Payroll B.V., Pay for People Payroll, Payroll Nederland, Payper. Payroll Professionals B.V., Payroll Select, Persoonality Payrolling, Please Payroll B.V., Pro Payroll, P-services Payroll, Randstad Payroll Solutions. Renew Payroll B.V., Repay HRM B.V., Select Payrolling, Servorg Payroll BV, Smart Payroll Services BV, Tempo-Team Payroll Services, Tentoo Payroll B.V., WePayPeople Payroll, Wijco Payrolling.

Vraag een payrollofferte voor het uitbesteden van uw backoffice met payroll aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Kosten uitbesteden backoffice met payroll

De tarieven voor onze WAB-proofed backoffice-dienstverleningsvarianten voor uitzendbureaus zijn altijd maatwerk. Zij hangen namelijk o.a. af van de contractvormen, wijze van verlonen, omvang debiteurenportefeuille, betalingsvoorwaarden en aantal kandidaten (volume).

De kosten van onze backoffice-dienstverleningsvarianten zijn namelijk ook uit een aantal onderdelen opgebouwd. Wanneer u zelf kandidaten in Nederland verloont, maakt uw uitzendbureau deze kosten ook.

U besteedt bijvoorbeeld uw salarisadministratie aan een administratiekantoor of accountant uit. En heeft daarnaast bijvoorbeeld een arbodienst en ziekteverzuimverzekering bij een verzekeraar afgesloten. U betaalt deze diensten allemaal apart en krijgt er door iedere nieuwe dienst en/of product weer extra administratief werk bij.

Verschillen kostprijs en personeelskosten

De grootste verschillen met uw werkelijke personeelskosten en kostprijs komen doordat u uw afdrachten op verschillende momenten dient te betalen. En u niet vooraf uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s binnen uw kostprijs en dus werkelijke personeelskosten heeft afgebakend.

De kans bestaat dan dat u het overzicht kwijtraakt. En niet meer precies weet wat een kandidaat/werknemer in Nederland u exact per uur kost.

Vaste all-in tarieven

Omdat wij met vaste all-in tarieven per daadwerkelijk gewerkt uur werken. En u bij gebruik van onze backoffice-dienstverleningsvarianten alles aan 1 partij uitbesteedt. Heeft u op voorhand uw werkelijke personeelskosten en dus kostprijs continu 24/7 inzichtelijk. U heeft hierdoor met onze backoffice-dienstverleningsvarianten niet alleen duidelijkheid, maar bent ook nog eens vaker goedkoper uit. U bespaart namelijk bij onze backoffice-dienstverleningsvarianten aanzienlijk op uw eigen personeelskosten.

De volgende personeelskosten zijn o.a. bij onze tarieven inbegrepen. Brutoloon en werknemerspremies, werkgeverspremies, pensioen, premies en loonbelastingen afdrachten, reservering vakantie uren/dagen, reservering vakantiegeld, ziekterisico, arbodienst, personeels- en salarisadministratie en contractbeheer.

Totale kosten per uur inzichtelijk

Wij hanteren de scherpste en goedkoopste tarieven op de Nederlandse backoffice-dienstverleningsmarkt, c.q. payrollmarkt. Daarnaast hanteren wij ook aangepaste factoren voor: overwerk, toeslagdelen, vangnetters, studenten/scholieren of ouderen en premiekortingen. En worden de netto onkostenvergoedingen en pensioenpremies 1:1 aan u doorberekend.

U weet hierdoor dus echt van te voren wat een daadwerkelijk gewerkt uur u kost. Dit komt omdat u bij onze backoffice-dienstverleningsvarianten, net als vaak bij payroll, alleen voor de daadwerkelijk gewerkte uren van uw kandidaten betaalt.

Niets is namelijk zo gevaarlijk voor een uitzendondernemer in de uitzendbranche om met tegenvallende personeelskosten
of verrassingen te worden geconfronteerd.

Wilt u na dit gelezen te hebben, meer over onze unieke WAB-proofed backoffice- dienstverleningsvarianten voor (startende) uitzendbureaus in Nederland weten? Vraagt u dan nu snel een gratis geheel vrijblijvend adviesgesprek of offerte op maat voor uw backoffice bij ons aan.